Pravilnik o reklamacijama

Rješavate problem ili postoji nedostatak na robi koju ste kupili kod nas? Nažalost, unatoč svim našim mjerama opreza, to se ponekad može dogoditi. Na robu dajemo jamstvo u trajanju od 2 godine. Pokušat ćemo riješiti reklamaciju što je brže moguće na vaše maksimalno zadovoljstvo.

Kako trebate postupiti u slučaju reklamacije

Najprije nas kontaktirajte na adresu e-pošte: info@armodd.hr. Navedite razlog reklamacije, eventualno opišite nedostatak.

Čim vam odgovorimo, osim ako ne odredimo drukčije, robu pažljivo zapakirajte (kako ne bi došlo do oštećenja tijekom transporta) i pošaljite je na adresu navedenu u nastavku. U kutiju priložite dokaz o kupnji i ispunjeni obrazac za reklamaciju. Robu uvijek šaljite kompletnu, uključujući pribor. Molimo da robu ne šaljete pouzećem jer neće biti preuzeta.

Adresa za slanje reklamacije:

SMARTOMAT s.r.o.
1. máje 97/25
460 07 Liberec
Češka Republika

Pravilnik o reklamacijama

Pravilnik o reklamacijama sastavni je dio Uvjeta poslovanja internetske trgovine koja posluje na adresi: www.armodd.hr, prodavatelja: SMARTOMAT s.r.o., (u daljnjem tekstu „Prodavatelj”) ID br. 05200342 sa sjedištem na adresi 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Češka Republika i opisuje na koji način treba postupiti u slučaju reklamacije robe koja je kupljena od Prodavatelja.

1. Uvodna odredba

Prava kupca koja proizlaze iz neispravnih performansi (u daljnjem tekstu „Reklamacija”) uvijek moraju biti ostvarena u skladu s ovim Pravilnikom o reklamacijama. Slučajevi koji nisu definirani ovim Pravilnikom o reklamacijama rješavaju se posredstvom pravnog poretka Češke Republike. Prodavatelj na prikladan način upoznaje kupca s ovim Pravilnikom o reklamacijama, a na zahtjev kupca uručuje mu ga i u tiskanom obliku. Ovaj Pravilnik o reklamacijama u skladu je sa zakonom br. 89/2012 Zbirke zakona Građanski zakonik i zakonu br. 634/1992 Zbirke zakona o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama.

Prodavač nije odgovoran za nedostatke u sljedećim slučajevima:

 • ako je roba upotrebljavana, a nedostatak odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti robe kada ju je kupac preuzeo,
 • nedostatak je nastao na artiklu zbog istrošenosti uzrokovane uobičajenom uporabom ili je to posljedica karaktera predmeta (npr. isteka vijeka trajanja),
 • ako je oštećenje uzrokovao kupac neispravnom uporabom, skladištenjem, neispravnim održavanjem, zahvatom kupca ili mehaničkim oštećenjem,
 • ako se nedostatak pojavio kao posljedica vanjskog utjecaja bez utjecaja Prodavatelja.

Reklamacija nije opravdana ako je nedostatak ili oštećenje uzrokovano:

 • dokazanom nepravilnom uporabom proizvoda (npr. uporabom koja nije u skladu s uputama za uporabu ili uputama na pakiranju proizvoda ili uporabom koja nije u skladu s općepoznatim pravilima uporabe predmetnog proizvoda, radom na neispravnom naponu napajanja, priključivanjem na nedopuštene izvore struje) ili drugim neprimjerenim radnjama korisnika;
 • dokazano nedopuštenim zahvatima na uređaju, elementarnom nepogodom, mehaničkim oštećenjem proizvoda ili ako su oštećene ili uklonjene plombe ako je proizvod njima opremljen;

2. Podnošenje Reklamacije

Kupac ima pravo podnijeti Reklamaciju kod Prodavatelja dostavom robe na adresu: SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97/25, 460 07 Liberec, Češka Republika

Kupac je dužan dokazati da ima pravo na podnošenje reklamacije, a prije svega dokazati datum kupnje i to dokumentom o kupnji, potvrdom o obvezama Prodavatelja u slučaju prava koja proizlaze iz neispravnih performansi jamstvenog lista ili na drugi vjerodostojan način. Kupac nema pravo na podnošenje reklamacije u slučaju nedostatka na koji je ranije upozoren ako je za taj nedostatak dobio primjeren popust na kupovnu cijenu. Kupac je dužan u zahtjevu za podnošenje reklamacije navesti kontaktne podatke, prvenstveno točnu adresu na koju Prodavatelj šalje proizvod. Ako bi ostvarivanje prava zbog nedostataka potrošaču predstavljalo značajne poteškoće, posebice zato što artikl nije moguće prevesti do mjesta provedbe Reklamacije na uobičajeni način ili ako se radi o proizvodu koji je sastavljen ili dio nekretnine, Prodavatelj će sam utvrditi nedostatak u dogovoru s kupcem, na licu mjesta ili na drugi način. Kupac je u ovom slučaju dužan surađivati s Prodavateljem.

3. Odgovornost Prodavatelja

Pri prodaji robe, Prodavatelj je odgovoran da roba bude propisane kvalitete, količine, mjere i težine. Roba ne smije imati nedostatke i mora biti u skladu s tehničkim normama.

4. Odgovornost za nedostatke i jamstveni rok

Prodavatelj izjavljuje kupcu da je artikl ispravan u trenutku preuzimanja. Ako se nedostatak pojavi unutar 6 mjeseci nakon što je kupac preuzeo artikl, smatra se da je artikl već bio neispravan u trenutku preuzimanja, osim ako se ne dokaže suprotno.

Kupac ima prava koja proizlaze iz tog nedostataka prema ovom članku Pravilnika o reklamacijama. Kupac može tražiti isporuku novog artikla bez nedostataka, osim ako to nije neprimjereno s obzirom na karakter nedostatka. Ako se nedostatak odnosi samo na dio artikla, kupac može zahtijevati samo zamjenu tog dijela. Međutim, ako je ovo s obzirom na karakter nedostatka neprimjereno, posebno ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnog odlaganja, kupac ima pravo na besplatno uklanjanje nedostatka (pogledajte § 2169 Zakona br. 89/2012 Zbirke zakona, Građanski zakonik).

5. Prodavatelj ne odgovara

 • za artikl prodan po nižoj cijeni za nedostatak za koji je bila ugovorena niža cijena,
 • za istrošenost artikla uzrokovanu uobičajenom uporabom,
 • kao ni za rabljeni artikl za nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenost koju je artikl već imao kada ga je kupac preuzeo.

Nedostatak koji je nastao nestručnom montažom ili drugim nestručnim puštanjem artikla u rad smatra se nedostatkom ako je ta montaža ili puštanje u rad:

 • dogovoreno u kupoprodajnom ugovoru i ako je to izvršio Prodavatelj ili druga osoba na odgovornost Prodavatelja,
 • ako je te radnje izvršio kupac, a nedostatak je nastao na temelju pogrešnih uputa navedenih u uputama za montažu ili puštanje artikla u rad.

Specifičan proizvod za Reklamaciju su LCD monitori i televizori koji moraju ispuniti određene odredbe prema normi ISO 13406-2. Dakle, samo takav LCD monitor ili televizor na kojem se manifestirao nedostatak tri ili više piksela u boji (točka na ekranu) ili šest ili više nefunkcionalnih podpiksela može se prepoznati kao neispravan proizvod i naknadno reklamirati.

Jamstveni rok iznosi dvije godine. U slučaju kupnje već rabljene robe, rok za ostvarenje prava koja proizlaze iz neispravnih performansi iznosi dvadeset i četiri mjeseca. To ne vrijedi ako su strane pri kupnji rabljene robe skratile ovaj rok na polovicu zakonskog roka.

Jamstveni rok počinje teći nakon što kupac preuzme artikl. Ako kupljeni predmet u rad stavlja poduzetnik koji nije Prodavatelj, jamstveni rok počinje teći tek od dana puštanja u rad, ako je kupac naručio puštanje u rad najkasnije u roku od tri tjedna nakon preuzimanja artikla te je uredno i pravodobno pružio potrebnu suradnju za izvršenje usluge. Početak jamstvenog roka stoga se odgađa samo ako su ispunjeni svi prethodno navedeni uvjeti. Ako bilo koji od tih uvjeta nije ispunjen, jamstveni rok počinje teći od dana primitka artikla.

Vrijeme od ostvarivanja prava na odgovornost za nedostatke do trenutka kada je kupac bio dužan preuzeti artikl nakon obavljenog popravka nije uključeno u jamstveni rok (pogledajte §1922 Zakona br. 89/2012 Zbirke zakona, Građanski zakonik).

Prodavatelj je dužan kupcu dati potvrdu o tome kada je ostvario pravo, kao i o provedbi popravka i njegovom trajanju.

6. Rok za podnošenje Reklamacije

Prava koja proizlaze iz odgovornosti za nedostatke artikla za koje vrijedi jamstveni rok prestaju ako nisu iskorištena u jamstvenom roku.

Prodavatelj ili djelatnik kojeg je ovlastio odmah će odlučiti o Reklamaciji, a u složenim slučajevima u roku od tri radna dana od primitka robe te će to potvrditi kupcu putem e-pošte. Ovo razdoblje ne uključuje vrijeme potrebno za stručnu procjenu nedostatka (pogledajte § 19. Zakona o zaštiti potrošača). Rok za rješavanje Reklamacije prekida se u slučaju da prodavatelj nije primio sve dokumente potrebne za Rješavanje reklamacije (dijelove robe, druge dokumente i sl.) Prodavatelj mora zatražiti dodatnu dokumentaciju od kupca u najkraćem mogućem roku. Rok se prekida od tog datuma dok kupac ne dostavi tražene dokumente. Reklamacija, uključujući i otklanjanje nedostatka, mora se riješiti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije, osim ako se Prodavatelj i kupac ne dogovore o dužem roku. Nakon isteka tog roka kupac ima ista prava kao da se radi o nedostatku koji se ne može otkloniti. Rok za rješavanje Reklamacije počinje teći dan nakon podnošenja Reklamacije (prema § 605 Građanskog zakonika br. 89/2012 Zbirke zakona). Prodavatelj se obvezuje najkasnije u roku od 30 dana od primitka Reklamacije obavijestiti kupca e-poštom o njezinom rješavanju.

Kupac se može sam raspitati o ishodu Reklamacije kod Prodavatelja. Pri preuzimanju artikla u reklamacijski postupak, Prodavatelj ne odgovara za podatke i informacije o kupcu koji su pohranjeni na tvrdom disku, memorijama ili drugim nositeljima informacija koji su dio artikla preuzetog na Reklamaciju, kao ni za njihov eventualni gubitak.

7. Kvaliteta pri preuzimanju

Prodavatelj izjavljuje da će kupcu robu isporučiti u skladu s odredbom § 2161 Građanskog zakonika, dakle:

 • roba ima karakteristike koje su kupac i Prodavatelj dogovorili, a ako je dogovor izostao, one karakteristike koje Prodavatelj ili proizvođač navodi ili koje kupac očekuje s obzirom na karakter robe i na temelju izvršenog oglašavanja,
 • roba je primjerena za svrhu koju Prodavatelj navodi za njezinu uporabu ili za koju se artikl te vrste uobičajeno upotrebljava,
 • roba je artikl odgovarajuće količine, mjere ili težine te odgovara zahtjevima pravnih propisa.

Ako roba pri preuzimanju ne ispunjava gore navedene zahtjeve, kupac ima pravo na isporuku nove robe bez nedostatka, osim ako to nije neprimjereno s obzirom na karakter artikla. Ako se nedostatak odnosi na samo dio artikla, kupac može zahtijevati samo zamjenu tog dijela; ako to nije moguće, može odustati od ugovora i zahtijevati puni povrat kupoprodajne cijene. Međutim, ako je ovo s obzirom na karakter nedostatka neprimjereno, posebno ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnog odlaganja, kupac ima pravo na besplatno uklanjanje nedostatka.

Ako kupac ne odustane od ugovora ili ako ne iskoristi pravo na isporuku nove robe bez nedostataka, na zamjenu njezinog dijela ili na popravak, može zatražiti primjeren popust na kupoprodajnu cijenu. Kupac ima pravo na primjeren popust i ako mu Prodavatelj ne može isporučiti novu robu bez nedostataka, zamijeniti njezin dio ili popraviti robu, kao i ako Prodavatelj ne otkloni nastalu situaciju u razumnom roku ili bi otklanjanje uzrokovalo značajne poteškoće potrošaču.

Ako se nedostatak pojavi unutar šest mjeseci nakon preuzimanja, smatra se da je artikl već bio neispravan u trenutku preuzimanja.

8. Prava koja proizlaze iz nedostataka

Ako se nedostatak može otkloniti, uvijek se smatra beznačajnim kršenjem ugovora. U tom slučaju kupac ima pravo na otklanjanje nedostatka popravkom ili zamjenom artikla, osim ako to nije neprimjereno s obzirom na karakter nedostatka.

Ako se nedostatak ne može otkloniti popravkom artikla, kupac ima pravo na isporuku novog artikla bez nedostatka. Ako se nedostatak ne može otkloniti ni popravkom artikla ni isporukom novog artikla bez nedostatka, kupac ima pravo na primjeren popust na cijenu ili pravo na odustajanje od ugovora.

Ako Prodavatelj ne otkloni nedostatke u primjerenom roku ili ako obavijesti kupca da neće otkloniti nedostatke ili ako odbije otkloniti nedostatak na artiklu, kupac može zahtijevati primjeren popust na kupoprodajnu cijene umjesto otklanjanja nedostatka ili može odustati od ugovora. Kupac ne može mijenjati svoj izbor bez suglasnosti Prodavatelja.

Kupac ne može odustati od ugovora niti zahtijevati isporuku novog artikla ako ne može vratiti artikl u stanju u kakvom ga je primio. To se ne odnosi na slučajeve navedene u § 2110 Zakona br. 89/2012 Zbirke zakona. (Novi građanski zakonik).

Pravo koje proizlazi iz neispravnih performansi ne pripada kupcu ako je kupac prije preuzimanja artikla znao da artikl ima nedostatak ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.

Ako artikl ima nedostatak za koji odgovara Prodavatelj te ako se radi o artiklu prodanom po nižoj cijeni ili rabljenom artiklu, kupac ima pravo na primjeren popust umjesto prava na zamjenu stvari.

9. Ponovno pojavljivanje nedostataka

Kupac ima pravo na isporuku novog artikla, zamjenu dijela, primjeren popust na cijenu artikla ili odustajanje od ugovora i ako se ne može pravilno koristiti artiklom zbog ponovnog pojavljivanja nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka.

Ponovno pojavljivanje nedostatka nakon popravka znači pojavu istog nedostatka, koji je već otklonjen najmanje dva puta tijekom jamstvenog roka. To nije slučaj ako se nakon prethodnog popravka na artiklu pokaže nedostatak koji nije do sada reklamiran.

Artikl ima veći broj nedostataka ako u trenutku Reklamacije ima najmanje tri nedostatka s mogućnošću otklanjanja.

10. Suradnja kupca

Kupac je dužan bez odgađanja surađivati s Prodavateljem kako bi se provjerilo postojanje reklamiranog nedostatka te kako bi se nedostatak otklonio (uključujući odgovarajuće potrebno ispitivanje ili rastavljanje proizvoda).

Kupac je dužan predati Prodavatelju kompletan proizvod. U slučaju da proizvod nije isporučen kompletan i ako je kompletnost proizvoda neophodna za utvrđivanje postojanja reklamiranog nedostatka i/ili njegovo uklanjanje, rok za rješavanje Reklamacije počinje teći tek isporukom dijelova koji nedostaju.

Konkretno, kupac je dužan predati čist proizvod u skladu s higijenskim propisima ili općim higijenskim načelima, uključujući sve njegove sastavne dijelove i pribor, koji omogućuju takvu provjeru i uklanjanje nedostataka.

11. Povrat robe s popravka

Prodavatelj će proizvod poslati na adresu kupca koju je kupac naveo u zahtjevu za rješavanje nedostatka.

12. Troškovi Reklamacije i rješavanje sporova

Ako se Reklamacija ocijeni opravdanom, kupac ima pravo na naknadu troškova nastalih u vezi s ostvarivanjem svog prava.

U slučaju da Prodavatelj reklamaciju proglasi neopravdanom, kupac ili u dogovoru s Prodavateljem, obje strane, mogu se obratiti stručnom sudskom vještaku na terenu i tražiti donošenje neovisne stručne procjene nedostatka.

Ako se ne postigne dogovor između kupca i Prodavatelja, kupac se može obratiti nadležnom sudu.

13. Završna odredba

Ovaj Pravilnik o reklamacijama važeći je i na snazi od 28. 7. 2022. godine i poništava prethodnu verziju Pravilnika o reklamacija uključujući sve dijelove i priloge, pri čemu je dostupan i u elektroničkom obliku na web-stranici www.armodd.hr/pravilnik-o-reklamacijama/

PRILOZI

Obrazac za reklamaciju

Obrazac za odustajanje od kupoprodajnog ugovora

Obrazac za zamjenu robe

Ne možete otvoriti obrasce na svom računalu?

Obrasci za reklamaciju i odustajanje od kupoprodajnog ugovora su u PDF formatu, ako Vaše računalo ne podržava taj format, preuzmite i instalirajte aplikaciju Adobe Acrobat Reader DC sa službenih stranica.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz